General

73 views

Gastronomi ve Yiyecek Tarihi

“Gastronomi Turizminde Pemakültür Çiftlikleri”
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
    İÇİNDEKİLER   ÖNSÖZ  .................................................................................................................................................... xiii BİRİNCİ BÖLÜM   GASTRONOMİYE GİRİŞ   1.1. GASTRONOMİ İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR  ......................................................... 1 Yrd. Doç. Dr. Betül ÖZTÜRK ve Okutman Sırma GÜVEN    1.2. TURİSTİK ÜRÜN, ÇEKİCİLİK VE AĞIRLAMANIN BİR UNSURU   OLARAK GASTRONOMİ  ..................................................................................................... 14 Öğr. Gör. Selin İŞEVCAN ERTAMAY ve Arş. Gör. Feray İRİGÜLER   BİRİNCİ BÖLÜM KAYNAKÇASI  ......................................................................................................... 30 İKİNCİ BÖLÜM   GASTRONOMİ TURİZMİ   2.1. GASTRONOMİ TURİZMİNİN ÖNEMİ  ............................................................................ 35  Arş. Gör. Şaban KARGİGLİOĞLU    2.2. GASTRONOMİ TURİZMİNİN ÖZELLİKLERİ  ............................................................... 47 Öğr. Gör. Egem ZAĞRALI    2.3. GASTRONOMİ TURİZMİNİN ÇEŞİTLERİ  ..................................................................... 54 Prof. Dr. Düriye BOZOK ve Arş. Gör. Nilgün KARAMAN 2.4. YİYECEK, KÜLTÜR VE TURİZM İLİŞKİSİ  .................................................................... 73 Yrd. Doç. Dr. Özay YILDIZ    İKİNCİ BÖLÜM KAYNAKÇASI  .................................................................................................. 89  xviii ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   GASTRONOMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ   3.1. TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR  .................................................................................................... 93 Yrd. Doç. Dr. Neslihan ÇETİNKAYA   3.2. TARİH ÇAĞLARI  .................................................................................................................. 106 Yrd. Doç. Dr. Neslihan ÇETİNKAYA   3.3. ORTA ASYA’DAN SELÇUKLU’YA ANADOLU MUTFAĞI  ...................................... 125 Yrd. Doç. Dr. Neslihan ÇETİNKAYA   3.4. OSMANLI SARAY MUTFAK HİYERARŞİSİ  ................................................................ 138 Prof. Dr. Osman Nuri ÖZDOĞAN ve Gıda Yük  . Müh . Yeşim Gül ÖZDOĞAN    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAYNAKÇASI  ............................................................................................ 152 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM   GASTRONOMİDE YENİ TRENDLER   4.1. SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ  ............................................................................... 161 Öğr. Gör. Dr. Alper KURNAZ ve Öğr. Gör. Adem ARMAN 4.2. KÜLTÜREL MİRAS KAPSAMINDA GASTRONOMİ  ................................................ 178  Arş. Gör. Özgür SARIBAŞ ve Prof. Dr. Zafer ÖTER   4.3. SOSYAL MEDYA VE GASTRONOMİ  ............................................................................. 188 Doç. Dr. Semra Akar ŞAHİNGÖZ    4.4. GASTRONOMİ ROTALARI VE TURLARI  .................................................................... 211  Arş. Gör. Zühal AKSAKALLI ve Arş. Gör. Yusuf BAYRAKTAR   4.5. GASTRONOMİ KURUMLARI  ........................................................................................... 223  Arş. Gör. Talha Serdar SEZEN    4.6. GASTRONOMİ İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA  ...................................... 237 Yrd. Doç. Dr. Ebru ZENCİR   4.7. GASTRONOMİ KONULU FESTİVALLER  .................................................................... 247 Uzman Özlem YATKIN ve Arş. Gör. Özge TOLGA 4.8. GASTRONOMİ MÜZELERİ  ............................................................................................... 265  Arş. Gör. Talha Serdar SEZEN    4.9 YEŞİL RESTORANLAR  ....................................................................................................... 278 Öğr. Gör. Özlem YAY ve Doç. Dr. Osman ÇALIŞKAN     xix 4.10. SLOW FOOD-FAST FOOD ............................................................................................. 294  Arş. Gör. Dr. Aykut ŞİMŞEK    4.11. YENİLEBİLİR ÇİÇEKLER VE YENİLEBİLİR BÖCEKLER  ................................... 308 Öğr. Gör. Elif Zeynep ÖZER   4.12. FÜZYON MUTFAK  ............................................................................................................ 327 Öğr. Gör. Hacı Ahmet ÇAKIR   4.13. MOLEKÜLER GASTRONOMİ  ....................................................................................... 338  Arş. Gör. Emre AKOĞUL ve Yüksek Lisans Öğrencisi Yasin ÖZTÜRK    4.14. FONSİYONEL GIDALAR  ................................................................................................. 352 Yrd. Doç. Dr. Perihan KENDİRCİ    4.15. HELAL GIDALAR .............................................................................................................. 363 Yrd. Doç. Dr. İbrahim Tuğkan ŞEKER   4.16. COĞRAFİ İŞARETLEME  ................................................................................................. 373 Yrd. Doç. Dr. Turgay BUCAK    4.17. SOKAK YEMEKLERİ  ........................................................................................................ 392 Yrd. Doç. Dr. İbrahim Tuğkan ŞEKER   4.18. ORGANİK TARIM VE DİKEY TARIM  ......................................................................... 401  Arş. Gör. Erdem AKTAŞ    4.19. NÖROGASTRONOMİ  ....................................................................................................... 419 Doç. Dr. Işıl ÖZGEN ve Yrd. Doç. Dr. Nihan GÖĞÜŞ    4.20. RAW FOOD ......................................................................................................................... 434 Doç. Dr. Leyla ÖZGEN    4.21 ETNİK RESTORANLAR  ................................................................................................... 450  Arş. Gör. Nihan AKDEMİR   4.22. AKDENİZ DİYETİ  .............................................................................................................. 466 Doç. Dr. Semra Akar ŞAHİNGÖZ    4.23. GASTRONOMİ TURİZMİNDE PERMAKÜLTÜR ÇİFTLİKLERİ  ........................ 481 Yrd. Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ ve Arş. Gör. Aykut Göktuğ SOYLU    4.24.GASTRONOMİNİN RESİM SANATINA ETKİSİ  ....................................................... 490 Yüksek Lisans Öğrencisi Elif KAYMAZ    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KAYNAKÇASI  ..................................................................................... 523
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks